Nguyễn Thị Lan Anh

Đơn vị : Lãnh đạo Văn phòng(Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương)

Chức danh : Văn thư

Email : vanphongban@btdkttw.gov.vn

Điện thoại : 08043004