Cao Đăng Thượng

Đơn vị : Tổ công chức kiêm nhiệm (Văn phòng Ban Cán sự đảng Bộ)

Chức danh : Chuyên viên Phòng Tổng hợp - Thư ký, Văn phòng Bộ, Thành viên

Email : caodangthuong@moha.gov.vn

Điện thoại : 0914673039