Trần Thái Hoan

Đơn vị : Danh sách công chức(Vụ Tiền lương)

Chức danh : Chuyên viên

Email : tranthaihoan@moha.gov.vn

Điện thoại : 024 37957065