Nguyễn Thị Kim Dung

Đơn vị : Lãnh đạo Văn phòng(Văn phòng Ban Cán sự đảng Bộ)

Chức danh : Chuyên viên chính

Email : nguyenthikimdung@moha.gov.vn

Điện thoại : 024 62695755