Nguyễn Mạnh Tuyền

Đơn vị : Danh sách công chức(Vụ Cải cách hành chính)

Chức danh : Chuyên viên

Email : nguyenmanhtuyen@moha.gov.vn

Điện thoại : 0912849866