Kim Trọng Hà

Đơn vị : Danh sách công chức(Vụ Tiền lương)

Chức danh : Chuyên viên chính

Email : kimtrongha@moha.gov.vn

Điện thoại : 024 37957065