Nguyễn Thị Phương Lan

Đơn vị : Danh sách công chức(Vụ Tiền lương)

Chức danh : Chuyên viên chính

Email : nguyenphuonglan@moha.gov.vn

Điện thoại : 62826704