Trịnh Thị Lan Anh

Đơn vị : Danh sách công chức(Vụ Tiền lương)

Chức danh : Chuyên viên cao cấp

Email : trinhthilananh@moha.gov.vn

Điện thoại : 024 62820376