Nguyễn Xuân Tự

Đơn vị : Lãnh đạo Vụ Công chức - Viên chức(Vụ Công chức - Viên chức)

Chức danh : Phó Vụ trưởng

Email : nguyenxuantu@moha.gov.vn

Điện thoại : 024.62695735