Cấn Quang Tuấn

Đơn vị : Lãnh đạo Văn phòng(Văn phòng Ban Cán sự đảng Bộ)

Chức danh : Phó Vụ trưởng - Phó Chánh Văn phòng

Email : canquangtuan@moha.gov.vn

Điện thoại : 024 37957428