Nguyễn Bích Thu

Đơn vị : Lãnh đạo Vụ Tiền lương(Vụ Tiền lương)

Chức danh : Phó Vụ trưởng

Email : nguyenbichthu@moha.gov.vn

Điện thoại : 024.37957060