Trần Lưu Trung

Đơn vị : Lãnh đạo Vụ Tiền lương(Vụ Tiền lương)

Chức danh : Phó Vụ trưởng

Email : tranluutrung@moha.gov.vn

Điện thoại : 024 37957060