Đoàn Cường

Đơn vị : Lãnh đạo Vụ Tiền lương(Vụ Tiền lương)

Chức danh : Vụ trưởng

Email : doancuong@moha.gov.vn

Điện thoại : 0983609805