Đỗ Viết Minh

Đơn vị : Danh sách công chức(Vụ Công chức - Viên chức)

Chức danh : Chuyên viên cao cấp

Email : dovietminh@moha.gov.vn

Điện thoại : 024.62695735