Trần Văn Long

Đơn vị : Tổ công chức kiêm nhiệm (Văn phòng Ban Cán sự đảng Bộ)

Chức danh : Phó Vụ trưởng - Phó Chánh văn phòng

Email : tranvanlong@moha.gov.vn

Điện thoại : 0904302428