Nguyễn Ngọc Hưng

Đơn vị : Tổ công chức kiêm nhiệm (Văn phòng Ban Cán sự đảng Bộ)

Chức danh : Ủy viên Ban Thường vụ, Chánh Văn phòng Đảng ủy Bộ, Thành viên

Email : nguyenngochung@moha.gov.vn

Điện thoại : 02437957067