Doãn Đức Hảo

Đơn vị : Tổ công chức kiêm nhiệm (Văn phòng Ban Cán sự đảng Bộ)

Chức danh : Phó Chánh Văn phòng Bộ, Thư ký Bộ trưởng, Tổ trưởng

Email : doanduchao@moha.gov.vn

Điện thoại : 0913004983