Nguyễn Trọng Tiến

Đơn vị : Danh sách công chức(Vụ Công chức - Viên chức)

Chức danh : Chuyên viên chính

Email : nguyentrongtien@moha.gov.vn

Điện thoại : 024.62695735