Phạm Đức Toàn

Đơn vị : Lãnh đạo Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương(Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương)

Chức danh : Phó Trưởng ban

Email : phamductoan@moha.gov.vn

Điện thoại : ĐT: