Nguyễn Tuấn Ninh

Đơn vị : Lãnh đạo Vụ Công chức - Viên chức(Vụ Công chức - Viên chức)

Chức danh : Vụ trưởng

Email : nguyentuanninh@moha.gov.vn

Điện thoại : 024.62820419