Phạm Hồng Long

Đơn vị : Tạp chí Thi đua,Khen thưởng(Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương)

Chức danh : Tổng biên tập

Email : tapchitdkt@btdkttw.gov.vn

Điện thoại : 08045642