Bùi Quang Đức

Đơn vị : Vụ Tổ chức cán bộ(Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương)

Chức danh : Phó Vụ trưởng

Email : vutccb@btdkttw.gov.vn

Điện thoại : 08043450