Huỳnh Thanh Phong

Đơn vị : Vụ Thi đua- Khen thưởng các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương(Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương)

Chức danh : Phó Vụ trưởng

Email : vu3@btdkttw.gov.vn

Điện thoại : 08 62618213