Thái Mạnh Hùng

Đơn vị : Vụ Thi đua - Khen thưởng các Bộ, ngành, đoàn thể ở Trung ương(Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương)

Chức danh : Vụ trưởng

Email : vu2@btdkttw.gov.vn

Điện thoại : 08044453