Lê Văn Vũ

Đơn vị : Vụ Nghiên cứu -Tổng hợp(Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương)

Chức danh : Vụ trưởng

Email : vu1@btdkttw.gov.vn

Điện thoại : 08042550