Nguyễn Thế Huân

Đơn vị : Trung tâm tin học(Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương)

Chức danh : Giám đốc

Email : trungtamtinhoc@btdkttw.gov.vn

Điện thoại : 08045640