Tin-covid19

Bộ Nội vụ tiếp tục thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 và làm việc trực tuyến

13:50 06/09/2021 | Lượt xem : 2053

Ngày 05/9, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 Bộ Nội vụ ban hành Công văn số 4326/BNV-BCĐ về việc tiếp tục thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 và làm việc trực tuyến tại nhà.
Theo đó, ngày 03/9/2021, UBND Thành phố Hà Nội ban hành Chỉ thị số 20/CT-UBND về về việc tăng cường thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn Thành phố Hà Nội, Bộ Nội vụ có trụ sở trên địa bàn thuộc vùng 1, cần thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ và áp dụng một số biện pháp ở mức cao hơn. 

Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 Bộ Nội vụ yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị tiếp tục quán triệt công chức, viên chức, người lao động của đơn vị thực hiện nghiêm túc, quyết liệt các văn bản chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch COVID-19, Chỉ thị số 20/CT-UBND ngày 03/9/2021 của UBND Thành phố Hà Nội đến 06h00 ngày 21/9/2021 và các văn bản của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 Bộ Nội vụ. 

Yêu cầu các đơn vị tiếp tục thực hiện phương thức làm việc trực tuyến, đảm bảo tiến độ, chất lượng các nhiệm vụ được giao. Chỉ ra ngoài trong trường hợp thật sự cần thiết và theo yêu cầu của cấp có thẩm quyền mới đến cơ quan làm việc. Người đứng đầu đơn vị chịu trách nhiệm trước Bộ trưởng và pháp luật nếu để công chức, viên chức, người lao động lây nhiễm dịch bệnh tại đơn vị do không chấp hành nghiêm quy định phòng, chống dịch. 

Văn phòng Bộ tiếp tục giao bảo vệ cơ quan thực hiện kiểm soát chặt chẽ các trường hợp ra vào; kiên quyết xử lý các trường hợp không tuân thủ quy định phòng, chống dịch; nhận danh sách công chức, viên chức, người lao động của các đơn vị đăng ký đến cơ quan làm việc theo tuần để thực hiện kiểm soát theo quy định. 

Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 Bộ Nội vụ giao Trung tâm Thông tin, Tạp chí Tổ chức nhà nước tăng cường thông tin, truyền thông kịp thời, chính xác về tình hình, các biện pháp phòng, chống dịch để công chức, viên chức, người lao động biết, hiểu và tin tưởng, hưởng ứng và tự giác thực hiện phòng, chống dịch./.

Thanh Tuấn

Khuyến cáo