Kiến nghị giải quyết căn cơ, có tính chất lâu dài về chiến lược vắc-xin (12/10/2021)

Trên cơ sở ý kiến, kiến nghị của cử tri và Nhân dân cả nước, Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam kiến nghị Quốc hội, Chính phủ, các bộ, ban ngành, địa phương sớm cụ thể hóa Kết luận của Ban Chấp hành Trung ương Đảng lần thứ 4 về công tác phòng, chống dịch COVID-19.
/DATA/2021/10/dd-12_21_05_212.jpg?width=250&height=150&mode=crop&anchor=middlecenter
Xem tiếp