Tiếp tục vận động toàn dân đoàn kết, ra sức phòng chống dịch Covid-19 (17/09/2021)

Sáng 16/9, tại Hà Nội, Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Tiểu ban Vận động và huy động xã hội thuộc Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch Covid-19 tổ chức chương trình tiếp tục đợt vận động “Toàn dân đoàn kết, ra sức phòng chống dịch Covid-19”.
/DATA/2021/09/a-17_28_33_191.jpg?width=250&height=150&mode=crop&anchor=middlecenter