Nhắc nhở, phê bình là cần thiết để những bài học đau lòng không lặp lại (02/06/2021)

Khen thưởng động viên những người làm tốt; nhắc nhở, phê bình những người lơ là, chủ quan, chưa làm tròn trách nhiệm, gây hậu quả trong phòng chống dịch bệnh COVID-19 là việc làm cần thiết và nhân văn. Đó không chỉ là nguyên tắc vận hành của nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa chúng ta đang xây dựng mà còn là đạo lý dân tộc, mong ước của nhân dân.
/DATA/2021/06/q-10_19_14_756.jpg?width=250&height=150&mode=crop&anchor=middlecenter
Xem tiếp