Hướng dẫn chuẩn thông tin

Trung tâm Thông tin, Bộ Nội vụ được giao chủ trì, là đầu mối giúp Bộ trưởng Bộ Nội vụ xây dựng, quản lý vận hành cơ sở dữ liệu quốc gia về cán bộ, công chức, viên chức
 
Nghị quyết số 181-NQ/BCSĐ ngày 24/8/2017 của Ban Cán sự Đảng Bộ Nội vụ về công tác tổ chức cán bộ, trong đó Ban cán sự Đảng bộ Bộ Nội vụ giao Trung tâm Thông tin chủ trì thực hiện nhiệm vụ xây dựng, quản lý cơ sở dữ liệu quốc gia về cán bộ, công chức, viên chức. Để cụ thể hóa Nghị quyết của Ban cán sự Đảng Bộ, ngày 19/01/2018 Bộ trưởng Bộ Nội đã ban hành Quyết định số 64/QĐ-BNV quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Thông tin, theo đó Trung tâm Thông tin được giao nhiệm vụ chủ trì, đầu mối giúp Bộ trưởng Bộ Nội vụ xây dựng, quản lý vận hành cơ sở dữ liệu quốc gia về cán bộ, công chức, viên chức (CSDL CBCCVC). Chi tiết nội dung Quyết định tại đây

1. Quyết định của Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành Danh mục chuẩn thông tin và Quy định kỹ thuật về dữ liệu dùng cho phần mềm, cơ sở dữ liệu cán bộ, công chức, viên chức và cán bộ, công chức cấp xã

     

2. Danh mục chuẩn thông tin dùng cho phần mềm, cơ sở dữ liệu cán bộ, công chức, viên chức và cán bộ, công chức cấp xã

3. Quy định kỹ thuật về dữ liệu dùng cho phần mềm, cơ sở dữ liệu cán bộ, công chức, viên chức và cán bộ, công chức cấp xã
  

Phụ lục I - Mẫu phiếu thu thập thông tin


Phụ lục II- Hệ thống các danh mục chuẩn dùng để trao đổi, liên thông, tích hợp cơ sở dữ liệu, phần mềm, cơ sở dữ liệu cán bộ, công chức, viên chức và cán bộ, công chức cấp xã

 

Quyết định của Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành Danh mục mã định danh các cơ quan, đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ Nội vụ phục vụ kết nối, trao đổi văn bản điện tử thông qua hệ thống quản lý văn bản điều hành


 

  • banner-right-02
  • banner-right-03
  • banner-right-04
  • banner-right-03

  • banner-05

Chỉ số cải cách hành chính