In trang này
30/05/2011 10:27
Công văn về việc thực hiện các quy định về thành viên UBND các cấp nhiệm kỳ 2011 - 2016

Hôm nay, ngày 30/5/ 2011, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Trần Văn Tuấn đã ký Công văn số 1840/BNV-CQĐP về việc thực hiện các quy định về thành viên UBND các cấp NK 2011 - 2016 gửi Thường trực Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Nội dung Công văn số 1840/BNV-CQĐP như sau:

Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIII và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2011 - 2016 đã diễn ra ngày 22/5/2011, hiện nay các địa phương đang chuẩn bị tiến hành kỳ họp thứ nhất, nhiệm kỳ hoạt động 2011 - 2016 của Hội đồng nhân dân các cấp.
Để kịp thời triển khai thực hiện việc bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên UBND tại kỳ họp thứ nhất và trong nhiệm kỳ hoạt động 2011 - 2016 của HĐND các cấp, Bộ Nội vụ đề nghị các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chuẩn bị các phương án nhân sự, ấn định số lượng, cơ cấu thành viên UBND các cấp và tiến hành trình tự, thủ tục bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên UBND các cấp theo quy định tại Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân (năm 2003), Nghị định 107/2004/NĐ-CP ngày 01/4/2004 của Chính phủ quy định số lượng Phó Chủ tịch và cơ cấu thành viên UBND các cấp, Hướng dẫn số 975/HD-BNV ngày 04/5/2004 của Bộ Nội vụ về hướng dẫn bầu cử thành viên UBND các cấp nhiệm kỳ 2004 - 2009 và các văn bản hiện hành có liên quan.
 
Xem chi tiết Công văn số 1840/BNV-CQĐP tại đây./.
Tin: Đức Tùng (Nguồn: Công văn số 1840/BNV-CQĐP)
-- Đóng lại --
-----------------------------------
� 2009